Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 04 października 2018

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2019

Jednym z podstawowych zadań samorządu województwa jest budowanie i realizacja programu rozwoju regionu. W ramach realizacji tych zadań Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił (jednogłośnie): „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. Wysokość środków finansowych na ten cel określona została w projekcie budżetu na 2019 rok w wysokości 10,57 mln zł w trybie otwartego konkursu ofert oraz 0,521 mln zł w trybie małego grantu. W roku 2018 na ten cel przeznaczono10,562 mln zł.

Preferowane będą zadania o jak najszerszym zasięgu wojewódzkim, które mają znaczenie lub dotyczą projektów systemowych. Dotyczy to także programów ogólnopolskich z tradycjami oraz przedsięwzięć o dużym znaczeniu  –  promujących województwo zachodniopomorskie.

            Określone zostały także priorytety oraz środki finansowe.

 1. Wspieranie i rozwój aktywności społecznej (regranting) Program Społecznik.  Wzmocnienie mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych spoza budżetu województwa –  4,1 mln zł. (2018 –  4, 095 mln zł.)
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej – 3 mln zł. . (2018 –  2,94 mln zł.)
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 0,53 mln zł. (2018 – 0,53 mln zł.)
 4. Działalność na rzecz: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; osób niepełnosprawnych; osób w wieku emerytalnym; rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka; wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – 0,97 mln zł. (2018 - 0,886 mln zł.)
 5.  Promocja województwa poprzez sport – 0,5 mln zł.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom – 0,5 mln zł. (2018 – 0,38 mln zł.)
 7. Zadania z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego – 0,2 mln zł. (2018 – 0,2 mln zł.)
 8. Ekologia i ochrona zwierząt w tym edukacja ekologiczna – 100 tys. zł. (2018 - 110 tys. zł.)
 9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 90 tys. zł. (2018 –  120 tys. zł.)
 10. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego dzieci i młodzieży – 100 tys. zł. (2018 – 100 tys. zł.)
 11. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych – 180 tys. zł. (2018 – 100 tys. zł.)
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorczość  – 100 tys. zł. (2018 – 90 tys. zł.)
 13. Przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach życia – 110 tys. zł.  (2018 – 85 tys. zł.)
 14. Zadania realizowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej – 261 tys. zł. ((2018 – 61 tys. zł.)
 15. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i edukacji obronnej – 140 tys. zł. (2018 – 43 tys. zł.)
 16. Profilaktyka i promocja życia psychicznego –  30 tys. zł. (2018 –  40 tys. zł.)
 17. Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej – 30 tys. zł. (2018 – 30 tys. zł.)
 18. Zadnia w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 150 tys. zł.

 

            Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych jest otwarty konkurs ofert. Dopuszczalne jest także zlecanie powyższych zadań na podstawie innych przepisów. Wykazy składanych przez organizacje pozarządowe ofert oraz wyniki postępowania konkursowego podawane są do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 04 października 2018 21:58

Polecane wpisy

Trackback