Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 17 sierpnia 2018

SKARGA SEJMIKU

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 29 maja 2018 roku przyjął uchwałę: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)”. W dniu 4 lipca 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności w/w uchwały sejmiku.

Uchwała Sejmiku Województwa ma charakter wyłącznie intencyjny, początkowy, inaugurujący projektowane wsparcie finansowe na leczenie niepłodności par bezdzietnych z terenu województwa (świadczeń niegwarantowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) poprzez dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w tym zakresie, opracowanych i realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego po otrzymaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Integralną częścią tej uchwały jest załącznik: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro zawierający szczegóły dotyczące istoty problemu niepłodności w populacji województwa, planowane cele do realizacji, uzasadnienie do zamiaru udzielania dotacji w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa dla innych samorządów, warunki jej udzielania i sposób realizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie organizacji programów polityki zdrowotnej.

W uchwale określono, że planowana łączna kwota środków z budżetu województwa na potencjalne udzielenie pomocy finansowej w 2018 roku to 300 000 zł. Dofinansowanie z budżetu województwa innych jednostek samorządu terytorialnego może wynieść nie więcej niż 50% całkowitej wartości programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Pomoc finansowa realizowana będzie poprzez nabór wniosków w trybie ogłoszenia. Po rozstrzygnięciu naboru nastąpi zawarcie umów.

A więc w uchwale sejmiku nie można było wskazać konkretnej jednostki samorządu jak i określić kwoty dotacji celowej i jej przeznaczenia, bowiem jest to proces przygotowawczy, wstępny do udzielenia faktycznej pomocy finansowej. Ewentualny dotowany (który winien spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów w tym zakresie) ujawni się dopiero w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia naboru wniosków. Wówczas to, można będzie przystąpić do przygotowania projektu uchwały Sejmiku rzeczywistej pomocy finansowej dla wybranej jednostki, określając przy tym jej wysokość i przeznaczenie.

Stwierdzenie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nieważności uchwały Sejmiku w związku z nieokreśleniem wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz braku wskazania jednostki samorządu, której ta pomoc ma zostać udzielona, jest w tym przypadku niesłuszne, bowiem uchwała intencyjna nie może równocześnie stanowić uchwały w sprawie udzielenia dotacji określonej JST. W moim przekonaniu uchwała Kolegium wykracza poza merytoryczny zakres swoich kompetencji

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Za takim rozstrzygnięciem głosowało 15 radnych a więc wszyscy obecni na sali obrad. Niezależnie od losów tej uchwały, samorządy lokalne będą i tak otrzymywały wsparcie finansowe na realizację in vitro.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 17 sierpnia 2018 01:27

Polecane wpisy

Trackback