Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 02 sierpnia 2018

POMOC SPOŁECZNA W POLSCE

Pomoc społeczna w Polsce ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.

W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się:

- pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- pomoc środowiskowa, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki wsparcia tj. domy dziennego pobytu, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-pomoc finansową, usługową i rzeczową świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej.


Struktura pomocy społecznej w Polsce:
- ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie, udzielające pomocy w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych, przyznając wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierujące do
ośrodków wsparcia;
- powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiaty prowadzą domy pomocy społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (tj. domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych) i w rodzinach zastępczych;                                               - regionalne ośrodki polityki społecznej (przy urzędach marszałkowskich) – zajmują się koordynacją polityki społecznej w zakresie pomocy na terenie województw samorządowych; - w urzędach wojewódzkich wydziały polityki społecznej – kontrola i nadzór nad realizacją zadań samorządów, w tym nad jakością działalności jednostek pomocy społecznej;             

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zajmuje się koordynacją polityki społecznej na obszarze całej Polski.

Pomoc społeczną w Polsce organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W zasięgu zainteresowań systemu pomocy społecznej znajdują się następujące kwestie społeczne: ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność oraz wiele innych kształtujących trudną życiowo sytuację.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków: okresowego i celowego. Ponieważ rolnicy nie są objęci podatkiem dochodowym, w przypadku korzystania z pomocy społecznej ich dochód ustalany jest arbitralnie na podstawie dochodu miesięcznego z 1 tzw. hektara przeliczeniowego.

Głównymi odbiorcami pomocy społecznej w Polsce są osoby mieszkające w małych miastach i wsiach, głównie na północy i wschodzie kraju. W obszarach tych występuje 40% ludności stanowi 60% klientów pomocy społecznej. Ponad 80% pobiera zasiłki dłużej niż 10 lat. Około 20% z nich pracuje, ok. 30% jest zarejestrowana jako bezrobotna, szukaniem pracy nie jest zainteresowane 44%. Dla 75% rodzin objętych pomocą społeczną głównym źródłem dochodów są różnorakie świadczenia pomocowe oraz szara strefa w zatrudnieniu.

Polski system pomocy społecznej jest oceniany jako nieefektywny a niezmieniana od dawna struktura pomocy społecznej częściej utrwala biedę niż pomaga z niej wyjść.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 02 sierpnia 2018 03:53

Polecane wpisy

Trackback