Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

środa, 21 marca 2018

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ?

Z dniem 31 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie Wyborczym. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych. Pełny zestaw informacji dla wyborców oraz kandydatów na radnych, znajduje się w portalu edukacyjnym „Wybieram wybory” na stronie PKW.

W przypadku wyborów do rad gmin wiejskich, miejskich oraz gmin miejsko – wiejskich bez względu na liczbę mieszkańców  może kandydować obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców danej gminy.

Natomiast nie może kandydować osoba: pozbawiona sądownie praw publicznych, pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu, skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wobec której sądownie orzeczono prawa wybieralności, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

W przypadku wyborów do rad powiatów może kandydować obywatel polski, mający 18 lat i mieszkający na stale w powiecie, w którym kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie, położonej na obszarze danego powiatu.

W przypadku wyborów do sejmików wojewódzkich jest podobnie. Kandydować może jedynie obywatel polski mający18 lat i mieszka stale w województwie, w którym kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru na obszarze danego województwa.

Kandydat na radnego może być radnym tylko jednego samorządu oraz nie może naruszać ustawowych zakazów łączenia funkcji radnego z wykonywaniem innych funkcji lub działalności, określonych w odrębnych przepisach.

Przepis wymagający od kandydata na radnego „mieszkania na stałe” jest dość nieprecyzyjny i powoduje wiele niejasności mimo tego, że Kodeks wyborczy doprecyzowuje, że ilekroć jest mowa o stałym zamieszkaniu, należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Wykładnię stosowania kodeksu dał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku (II OSK 2082/17) uzasadniał: „o miejscu zamieszkania dla określenia praw wyborczych determinują dwie przesłanki: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałego pobytu w tym miejscu”.  Zdaniem sądu „można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Przy jego ustalaniu istotną rolę ma czynnik życia rodzinnego, a fakt przebywania w innej miejscowości w związku z wykonywaną pracą zawodową czy inną działalnością nie może mieć decydującego znaczenia, jeżeli nie idzie za tym koncentracja życia rodzinnego”. Wyprowadzenie się przez radnego z „terytorium” danego samorządu, w której został wybrany, powoduje wygaśnięcie jego mandatu.                                                                 

Kodeks wyborczy określa że, kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Niemożliwe jest logiczne uzasadnienie faktu, że radny zawsze musi być „miejscowym”  a wójt, burmistrz i prezydent miasta już nie.


Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
środa, 21 marca 2018 03:03

Polecane wpisy

Trackback