Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

środa, 28 marca 2018

BUDŻET OBYWATELSKI – OBOWIĄZKOWY

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego czyli obywatelskiego rozpoczął się w Porto Alegre w Brazylii w roku 1989 roku. Obecnie budżet partycypacyjny rozszerzył się na setki miast całego świata.

Budżet obywatelski w Polsce po raz pierwszy wprowadzono w 2011 w Sopocie. Dzisiaj wprowadzany jest już w wielu samorządach wszystkich szczebli. Według danych z serwisu budzetyobywatelskie.pl jest to narzędzie dostępne już w osiemdziesięciu jednostkach samorządu terytorialnego. Wśród nich znajduje się aż 2/3 wszystkich miast na prawach powiatu. Od strony prawnej w dotychczasowych regulacjach nie było przepisów wprost odnoszących się do budżetu obywatelskiego. Nie oznacza to jednak, że pozostawało ono do tej pory nielegalne. Podstawę prawną wprowadzenia budżetu obywatelskiego stanowił bowiem art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym: „1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy”.

W 2018 roku do ustaw o samorządach: gminnym, powiatowym i województwa dodano regulacje o budżecie obywatelskim, które będą stosowane od kadencji 2018 – 2022. Szczegóły dotyczące projektu budżetu obywatelskiego określi uchwała organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W gminach niebędących miastami na prawach powiatu realizacja budżetu obywatelskiego nie będzie obowiązkowa. Zgodnie z nowelizacją ustaw wszystkie duże miasta muszą przeznaczyć na budżet obywatelski co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule.

Do kompetencji samorządów czyli rady gminy, powiatu oraz sejmiku będzie określenie w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, a w szczególności: wymogów formalnych, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających projekt (z zastrzeżeniem, że nie może być ona większa niż 0,1 %  mieszkańców terenu objętego pulą budżetu), zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania wymogów formalnych oraz trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, a także zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

Nowe regulacje prawne nie dają odpowiedzi na pytanie, jak zachować się w sytuacji kiedy do realizacji wyłonione zostaną projekty, które uzyskały znikome poparcie mieszkańców? Ten problem może się nasilać w związku z obserwowanym już w niektórych miastach spadkiem zainteresowania mieszkańców budżetem obywatelskim.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
środa, 28 marca 2018 23:41

Polecane wpisy

  • UWŁASZCZENIE – NIEBAWEM

    Ponad 1,7 miliona właścicieli mieszkań i domów czekają na ustawę, która umożliwi im przejęcie na własność gruntów, które są obecnie oddane w użytkowanie wieczys

  • XVI FORUM PARLAMENTÓW POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

    Gospodarzem XVI Forum, które obradowało od 13 maja do 15 maja 2018 roku, było tym razem województwo warmińsko - mazurskie. Forum powstało w 2004 roku z inicjat

  • XXXI SESJA SEJMIKU

    24 kwietnia 2018 roku odbyła się XXXI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Sejmik przyjął apel skierowany do posłów i senatorów o poparcie poselskieg

Trackback